Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

SP har evaluert BASA-brannen

SP Fire Research har laget en rapport om BASA-brannen som dokumenterer det som sviktet, og hva man børe lære av denne brannen.

Foto: SP Fire Research

Oppdragsgiverne var Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Omkring 70 ulike virksomheter hadde tilhold i bygningen som var på 15.000m2. Deler av bygningsmassen var benyttet til lagerutleie. Forsikringsutbetalingene etter brannen er i størrelsesorden flere hundre millioner kroner.

- Den informasjonen vi har hatt tilgang til vitner om at det har vært et gjennomgående manglende fokus på brannforebyggende arbeid, sier Christian Sesseng på hjemmesidene til SP Fire Research. Sesseng har vært prosjektleder for evalueringen.

-Det manglende forebyggende arbeidet har resultert i en rekke avvik fra krav i lover og forskrifter, og noen av disse har vært direkte medvirkende til at brannen fikk det utfallet den fikk.

Rapporten peker spesielt på manglende vedlikehold av sprinkleranlegget, og dette var også utkoblet den dagen det brant uten at det var iverksatt tilstrekkelige kompenserende tiltak. Dette bidro til at brannspredningen i bygningen ble svært rask. Heller ikke brannveggene var solide og hele, og dette førte også til at brannen spredte seg svært mye raskere enn hva som ville ha skjedd om seksjoneringen hadde vært tilfredsstillende.

Rapporten avdekker også at det sviktet på det organisatoriske og at det manglet skikkelig planverk for brannforebyggende arbeid.

Fordi brannen ble så stor og omfattende har DSB og DiBK besluttet at den skulle evalueres. SP Fire Research fikk spesielt i oppgave å se på passive og aktive brannsikringstiltak som var gjennomført, organisatoriske tiltak samt brannvesenets innsats, og hvilken betydning dette hadde for brannens utfall. Evalueringen ble gjort på bakgrunn av gjeldende regelverk, politidokumenter, byggesaksdokumenter, annen byggteknisk dokumentasjon og intervjuer, står det å lese på SP Fire Research sine hjemmesider.

 

Manglende tilsyn også

SP Fire Research skriver også at BASA-Huset var registrert som særskilt brannobjekt, og dermed skulle hatt jevnlig tilsyn fra brannvesenet. Så skjedde imidlertid ikke. Det siste tilsynet ble gjennomført i 2003.

- Slik vi ser det ville mange av de kritikkverdige forholdene i BASA-Huset kunne vært avdekket dersom tilsynene hadde blitt gjennomført. Dersom avvikene hadde blitt utbedret ville man fått et helt annet utfall av denne hendelsen, sier Sesseng.

Rapporten konkluderer også med at brannvesenene bør gå igjennom rutinene sine og sørge for at særskilte brannobjekt blir inkludert i planen for tilsyn. Det bør også bli bedre samarbeid mellom beredskapsavdelingene og forebyggende avdelinger i brannvesenet slik at kritikkverdige forhold beredskapsavdelingen kommer over i forbindelse med utrykning til blant annet unødige alarmer blir rapportert videre til forebyggende avdeling. Det var nemlig mange utrykninger til unødige brannalarmer i BASA-Huset.

Rapporten sier også at det bør vurderes om brannvegger, branndører og andre brannforebyggende innretninger skal merkes, slik at byggets brukere enkelt kan forstå innretningens funksjon og dermed unngå at disse modifiseres og forringes uten at man fullt ut er klar over konsekvensene.

SP Fire Research anbefaler også at DSB utarbeider informasjonsmateriell til bygningseiere som viser hvilke regelverk de har ansvaret for å følge opp når det gjelder brannsikkerhet og forebyggende arbeid.

For mer informasjon, og for å lese rapporten i sin helhet, se http://spfr.no/informasjon/aktuelt?articleID=50.