Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Brann i kommunale leiligheter - manglet dokumentasjon

Natt til 5. september 2007 brant kommunale leiligheter i et rekkehus i Råde. Flere leiligheter ble totalskadd. Dette var den andre brannen i denne bygningstypen dette året. På ettermiddagen den 20. september i år brenner naborekkehuset som også er kommunalt eid, og er av samme type. Kommunen mangler fortsatt det meste av den branntekniske dokumentasjonen.

Brannen forårsaket store skader. Foto: Thor Kr. Adolfsen.

Rekkehuset har fire leiligheter der det blant annet bor brannutsatte grupper. Moss interkommunale brannvesen rykket ut med forsterkninger fra Sarpsborg, Vestby og Rygge brannvesen. Utrykningsleder var Bjørn Ove Pedersen. Han forteller til Brann & Sikkerhet at ved ankomst var den ene leiligheten overtent og det hadde begynt å brenne i naboleiligheten. Hele loftet var fullt av røyk. Han forteller at det ikke var brannskiller på loftet. Brann & Sikkerhet har fått bekreftet at det heller ikke var sprinkleranlegg i bygningen. To leiligheter ble totalskadd og det ble røykskader i de to andre leilighetene.
Etter det Brann & Sikkerhet erfarer startet brannen utvendig i en bod på enden av rekkehuset. Ingen mennesker kom til skade i brannen.

Har drevet ulovlig i 28 år

Bygningene som brant ble ferdig i 1978. Det er kun utstedt midlertidig brukstillatelse i august 1978. Ut fra forskrift om brannforebygging skulle sikkerhetsnivået vært vurdert i forhold til sikkerhetsnivået i byggeforskrift 1984. Byggeforskriften er ofte omtalt som byggeforskrift av 1985 da den kom sent i 1984. Krav om oppgradering av byggverk kom allerede i 1990. B&S har gjentatte ganger bedt om den branntekniske dokumentasjonen for bygget. Vi har kun fått dokumenter som beskriver brannalarmanlegget. Etter det B&S erfarer foreligger det fortsatt ingen skriftlig vurdering av bygget. Det er nå 28 år siden bestemmelsene om oppgradering kom.
Råde kommune mangler det meste av den branntekniske dokumentasjonen. Fagansvarlig for bygningsvedlikehold Lars Oskar Ørmen i kommunen forteller at den eneste dokumentasjonen de har når det gjelder bygningen, er dokumenter i forbindelse med brannalarmanlegget. Råde kommune mangler bl.a. en vurdering av bygningsmassen opp mot sikkerhetsnivået i byggeforskrift av 1985. Kommunen mangler også dokumentasjon for brannskillende konstruksjoner og flere dokumenter innenfor HMS-lovgivningen blant annet den viktige forskriften forskrift om internkontroll som kom i 1995.

To lignende branner i 2007 – lite er gjort

I 2007 hadde Råde kommune to liknende branner i det samme området og med samme type bygg. Rekkehusene var svært like, med dårlig brannsikring. Den dårlige brannsikringen har vært godt kjent i mange år av både politikere og kommunens administrasjon. Til tross klare forskrifter innen brannvern og HMS har kommunen foretatt seg svært lite for å bedre brannsikkerheten i boligene. Forskriftene setter også krav til analyse og eventuelt handling dersom det skjer en ulykke som for eksempel en brann. Brann i boliger beregnet for brannutsatte grupper er en alvorlig hendelse.

Ordføreren: Boligene må kartlegges på nytt

René Rafshol (H) er ordfører i Råde kommune. Han har blitt presentert for de fakta som fremkommer i artikkelen, og har sendt oss følgende svar:
- For Råde kommune har sikkerheten til den enkelte beboer vært viktig, derfor er det installert brannalarmer som er direkte tilknyttet 110 sentralen.
- Råde kommune vurderte sine bygg i 2007 etter de to brannene. Jeg spurte den gangen som representant i kommunestyret et spørsmål til daværende ordfører. Han pekte på at el-anlegget var gjennomgått og funnet i orden. Han påpekte at det ikke er en «lettvint løsning» for å få bygget opp på standarden som var i 2007.
- Kommunen har sett på saken også i 2011. Da fant man ut at en oppgradering av byggene for å tilfredsstille dagens krav blir meget omfattende. Slike bygg finnes i hele kommune-Norge, og praksis viser at oppgraderinger ikke blir gjort, uten at byggene samtidig gjennomgår en større ombygging eller restaurering.
Med de fremkommende opplysninger er det naturlig å be om en ny kartlegging av kommunale bygg.

Brannsjefen forventer skikkelig dokumentasjon

Mosseregionen Brann og Redning dekker kommunene Moss, Råde, Rygge, Våler og Vestby. Brannsjef Rune Larsen forklarer at brannvesenet har planene klare for det brannforebyggende arbeidet overfor de utsatte gruppene.
- Vi er godt i gang i Moss. Her har vi kartlagt de kommunale boligene og hva som trengs av tiltak, sier Larsen.
Brannvesenet er også godt i gang i Råde kommune.
- Vi hadde et møte i oktober og fortsetter 1. november. Dette er planlagt uavhengig av brannen som var. De andre kommunene kommer fortløpende, sier Larsen.
Når B&S forteller at Råde kommune har svært lite brannteknisk dokumentasjon for bygget som brant og at denne situasjonen har vart i 28 år, blir Larsen skuffet.
- Jeg er svært skuffet over dette. Jeg forventer at dokumentasjonen for kommunens bygg er i henhold til forskriftene. Dette handler ikke bare om sikkerheten til de som bor der, men også om sikkerheten til våre slokkemannskaper, sier Larsen.

Rolf Søtorp: Må det gå liv tapt før risikoanalysen er på plass?

Rolf Søtorp er administrerende direktør i Norsk brannvernforening. Han er blitt forelagt alle fakta i saken. B&S har spurt ham om hva hans reaksjon på de fakta som er fremkommet. Dette sier Søtorp om saken:
- At Råde kommune ser ut til å velge å se bort fra klare bestemmelser i lovgivning, direktiver og veiledninger om oppfølging av brannsikkerheten i bygg generelt og i bygg bebodd av utsatte grupper spesielt, er svært alvorlig.
Det er vanskelig å forstå at kommunen over så lang tid har vært så ubekymret over det ansvaret kommunen har når det gjelder brannsikkerheten for utsatte grupper. Når det til overmål pekes på de samme manglene etter tre branner, så er dette et vurdert handlingsvalg.
I dette bildet er det et paradoks at det er kommunen som er godkjennende myndighet for privat utbygging, og at de skal føre tilsyn med at det bygges trygt og brannsikkert for innbyggerne. Det er naturlig å stille spørsmål om hvordan kommunen forvalter dette ansvaret, når de ikke klarer å ha et minimum av risikovurderinger og tiltak for egne bygg.
Jeg undres på om det må gå liv tapt før kommunen velger å utarbeide risikoanalyser og gjennomføre brannforebyggende tiltak, sier Rolf Søtorp.