Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Ta en byggesak og la den vandre

Brannvernforeningen sendte i høst en klage til Direktoratet for byggkvalitet knyttet til brannkonseptet Rambøll Norge, utarbeidet for Vestlia Lodge på Geilo. Klagen førte ikke frem.

Byggesaken knyttet til Vestlia Lodge på Geilo er blitt en ubehagelig "varm potet".

– Byggesaken knyttet til Vestlia Lodge på Geilo ser ut til å ha blitt en sak ingen ønsker å ta i. Det kan vi ikke slå oss til ro med, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

I brevet til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som ble sendt 25. september, påpekte Brannvernforeningen blant annet feil ved brannkonseptet, med referanse til Teknisk forskrift § 11-13 tredje ledd. Der heter det at brannceller som består av flere etasjer skal ha minst én utgang fra hver etasje. Rambøll har foretatt en fraviksvurdering i brannkonseptet hvor de mener at det ikke er nødvendig med utgang fra hemsetasjen (fjerde etasje).

– Arealet for hemsen tilsier at det medregnes som en etasje. Vi mener det ikke er grunnlag for en fraviksvurdering, men at dette skulle vært behandlet som en dispensasjonssøknad. Etter vårt syn medfører dette at helheten i brannkonseptet blir feil, påpeker Søtorp. 

I sitt svar på klagen fra Brannvernforeningen skriver DiBK blant annet dette: 
«Direktoratet for byggkvalitet har ikke hjemmel til å ta stilling i enkeltsaker og/eller privatrettslige tvister. Kommunen, som lokal bygningsmyndighet, er dedikert rollen med tilsyn i konkrete byggesaker. Der hvor kommunen avdekker ulovligheter og alvorlige overtredelser av plan- og bygningslovgivningen, plikter de å rapportere dette inn til oss.

På bakgrunn av kommunale meldinger om ileggelse av sanksjoner (pålegg om stans, pålegg om retting, overtredelsesgebyr, fratakelse av ansvarsrett m.m.) kan vi trekke sentral godkjenning som følge av alvorlige eller gjentagende overtredelser, jf. SAK 10 § 13-6.»

DiBK skriver videre at Brannvernforeningens klage er registrert, og den vil inngå i en helhetsvurdering av foretaket ved vurdering av eventuelle innkomne kommunemeldinger eller ved et eventuelt tilsyn fra direktoratets side.

– Vi er kjent med at kommunen, som lokal bygningsmyndighet, plikter å melde til DiBK når det avdekkes ulovligheter og alvorlige overtredelser av plan- og bygningslovgivningen. Brannvernforeningen har tatt direktoratet på ordet ved å sende saken til administrasjonen i Hol kommune for vurdering, fremholder Søtorp.

Sist oppdatert: 05.01.2021
Publisert: 05.01.2021