Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kurs i import av pyroteknisk vare, Oslo

Kurset er en gjennomgang av kravene for å få importtillatelse for pyrotekniske varer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

For å kunne importere fyrverkeri kategori 2, 3, 4 og scenepyrotekniske artikler T1 og T2 kreves en importtillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For å få tillatelse må en oppfylle følgende:

  • Være foretak på eksplosivområdet
  • Søker eller person utpekt av søker skal være 20 år og kunne dokumentere inngående kjennskap til de varene som ønskes innført.
  • Må ha gjennomført brannvernforeningens kurs for importører og bestått eksamen. Kurset er gjennomgang av kravene for å bli importør.
  • Ha et system for mottakskontroll av de importerte artiklene.
  • System for destruksjon av blindgjengere og andre artikler som kommer i retur.
  • Ha et godkjent lagerlokale for fyrverkeri.
  • Importører av publikumstilgjengelig fyrverkeri skal i tillegg være sertifisert forhandler av publikumstilgjengelig fyrverkeri.

Kursprogram

1000 - 1010 Innledning v/Norsk brannvernforening

1010 - 1030 Oversikt over regelverk for pyroteknisk vare                             v/Norsk brannvernforening.
                     Hvilke krav stiller regelverket til importører av                                 pyroteknisk vare?

1030 - 1100 Produksjon av pyroteknisk vare v/Asbjørn
                  Østnor, Sp Fireresearch

                  Beskrivelse
                  Testrapport
                   Klassifiseringsdokumenter
                   ID merking
                   CE merking
                   Import kl IV for eget bruk

1200 - 1245 Lunsj

1245 - 1400 Krav til imporører i Forskrift om håndtering av                       eksplosjonsfarlig stoff, Forskrift om pyroteknisk                       vare og storulykkeforskriften v/ Per Isdahl, DSB
                   Krav til HMS system i virksomheten
                   Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff,                             Forskrift om pyroteknisk vare. 
                   Storulykkeforskriften: 
                  - Melding etter § 6, Storulykkeforskriften
                  - Sikkerhetsrapport jf. § 9, Storulykkeforsikriften 

1400 - 1525 Transport av pyroteknisk vare, ADR/RID                                  forskriften v/Glenn Pettersen, DGM
                   Gjennomgang av kravene til transport av pyroteknisk
                   vare og unntaksbestemmelsene ved transport av små
                   mengder. 

1525 - 1545 Lagring av eksplosiv vare v/Norsk                                             brannvernforeningen
                   Krav til avstander ved lagring av pyroteknisk vare.                             Hvordan dokumentere at lagring er i tråd med                                 regelverket?

1545 - 1600 Pause

1600 - 1700 Eksamen