Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Sikkerhet og risikoanalyse i eksisterende byggverk (FULLT)

Kurset er rettet inn mot risikoanalyse og -vurdering av brannsikkerheten i eksisterende byggverk. Brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser er videreført blant annet i forebyggendeforskriften og internkontrollforskriften. Forskrift om brannforebygging stiller krav om at eldre byggverk, særlig i næringsbygg skal oppgraderes til et sikkerhetsnivå som minimum tilsvarer kravene i byggeforskrift 1985. De aktuelle forskriftene stiller krav til at eier og bruker av byggverk skal kunne dokumentere at brannsikkerheten i bygget er ivaretatt, for eksempel med hjelp av en risikoanalyse. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.

Målgruppe

For å få best mulig utbytte av kurset bør deltakerne ha kjennskap til fagfeltet brann og noe kunnskap om regelverket på området: Forskrift om brannforebygging (2016) og byggeteknisk forskrift med veiledning. Videre bør deltakerne ha noe kjennskap til risikoanalyse og risikovurdering.

 

Målsetting:

Kurset vil gjøre deltakerne bedre rustet til å forstå hvilke rammer og virkemidler som kan benyttes i fastsettelse av brannsikringstiltak i eksisterende byggverk. Felles for alle slike vurderinger er at valg av løsninger bør ha en risikoanalyse som beslutningsgrunnlag.  NS 3901 Risikoanalyser blir presentert på kurset. Slike risikoanalyser kan i tillegg legges til grunn for ulike valg som kan gi god sikkerhetsgevinst i forhold til kostnader.

Gjennom risikoanalyse skal kursdeltakeren kunne vurdere om eksisterende bygg har et sikkerhetsnivå tilsvarende kravene i forebyggendeforskriften. I tillegg skal kursdeltakeren kunne vurdere hvilke branntekniske sikringstiltak som må gjennomføres for å tilfredsstille aktuelle krav i henhold til sikkerhet ved brann.

For å få best mulig utbytte av kurset bør deltakerne ha kjennskap til fagfeltet brann og noe kunnskap om regelverket på området: Forskrift om brannforebygging (2016) og byggeteknisk forskrift med veiledning. Videre bør deltakerne ha noe kjennskap til risikoanalyse og risikovurdering.

Kursinnhold:

 • Risikobegrepet
 • Hjemmelsgrunnlag for krav til analyser
 • Eksempler fra reelle branner, hvilke krav gjelder for ivaretakelse av brannsikkerheten og ansvar man har som eier og bruker
 • Gruppeoppgaver og diskusjon i plenum
 • Risikoaksept - om å fastsette risikoakseptkriterier. Blir brannsikkerheten "god nok"?
 • Oppgradering av byggverk til 1985 forskriften, når er det godt nok?
 • Risikoanalysemetoder
 • Eksempler på brannsikring basert på risikoanalyser, muligheter og begrensninger
 • Tekniske brannsikringstiltak; virkemåte og pålitelighet
 • Organisatoriske brannsikringstiltak
 • Avklaringer og avslutning
 • begrensninger

 • Tekniske brannsikringstiltak; virkemåte og pålitelighet

 • Organisatoriske brannsikringstiltak

 • Avklaringer og avslutning

Foredragsholdere: 

Anders Arnhus

Anders er utdannet sivilingeniør og arbeider i PiD Solutions AS. Anders har tidligere arbeidet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Multiconsult og innen forsikring. Han har vært med i arbeidsgruppen som har laget NS 3901:2012. Anders har bred erfaring fra prosjektering og er sensor innen masterutdanning i brannsikkerhet.

Lars Haugrud

Lars er utdannet branningeniør og arbeider i PiD Solutions AS. Han har tidligere vært leder for brannvesenets forebyggende avdeling, arbeidet i Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lars har vært med å utarbeide dagens forskrift om brannforebygging.

Begge foredragsholdere vil være tilstede under hele kurset. 

Kursets varighet: To dager

Salgsbetingelser:

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.