Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fremtidens brann- og redningsvesen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig oversendt forslag til ny forskrift om dimensjonering og organisering av brann- og redningsvesenet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Oslo brann- og redningsetat

- Siden forskriften fastsetter sentrale premisser for arbeidet til de kommunale brann- og redningsvesen, har det vært helt avgjørende for oss å utarbeide den i samarbeid med deres representanter, uttaler direktør i DSB, Cecilie Daae.

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt. Det gjelder blant annet minimumskravene knyttet til organisering, bemanning og utrustning. Samtidig er det gjort endringer for å bedre brannvesenets tjenester. Det foreslås tydeligere og til dels nye krav til analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og forebygging som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av etaten.

En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen, dvs. brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. Heltidsledelse er et behov som er dokumentert over tid i flere rapporter, blant annet Brannstudien.

Når forslag til ny forskrift er behandlet i Justis- og beredskapsdepartement skal det sendes ut på høring.

- Den nye forskriften blir viktig og vil gi retning for arbeidet med beredskap og forebygging i mange år fremover, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.