Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

For dårlig brannsikkerhet i lekeland

Lek- og aktivitetssentre er ikke godt nok rustet mot brann. Det fremgår av en studie RISE Fire Research har utført på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet.

Brannsikkerheten ved de undersøkte aktivitetssentrene er ikke godt nok ivaretatt. Foto: Shutterstock

RISE Fire Research har gjennomført en studie av brannsikkerheten ved et begrenset utvalg norske aktivitetssentre med aktiviteter innendørs. Det dreier seg hovedsakelig om lekeland for mindre barn. RISE har redegjort for branntekniske problemstillinger som spesielt er knyttet til disse virksomhetene. I tillegg til å studere brannkonseptene som ble utarbeidet ved planlegging av bygningene, har RISE også gjennomgått tilsynsrapporter fra driftsfasen.       

Rapporten fra RISE konkluderer med at aktivitetssentre generelt ikke er godt rustet for å redusere risiko for brann, brannspredning, røykutvikling og håndtering av evakuering av barn. Dette begrunnes med at antennelseskilder, materialers branntekniske egenskaper og barns atferd ved brann i liten grad er risikovurdert eller dokumentert på en god måte.

Nedslående funn
-Funnene som RISE har gjort, viser at brannsikkerheten ved de undersøkte aktivitetssentrene ikke er godt nok ivaretatt. Dette er uholdbart, ikke minst fordi det handler om lekeland for barn, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

I rapporten etterlyser RISE en helhetsvurdering hva gjelder byggets og virksomhetens sikkerhetsfilosofi. Det gjelder både med tanke på innredning og materialbrukens betydning for personsikkerheten. RISE påpeker videre at antennelseskilder i liten grad er risikovurdert ved prosjektering. Brannegenskaper til innredningsmaterialer er også lite hensyntatt. Barns atferd ved rømning er en annen kritisk faktor som ikke er hensyntatt. Det samme gjelder innredningens påvirkning på fluktveier og rømningstid.

Behov for tilsyn
-Her har bygningseiere og virksomhetseiere mye å gripe fatt i. På grunn av svake eller mangelfulle analyser må de opprinnelige brannkonseptene gjennomgås og revideres. Der det mangler dokumentasjon i forhold til brannkrav må dette på plass, påpeker Søtorp. 

Han sier videre at myndighetene nå må prioritere tilsyn og tydeliggjøre regelverket når det gjelder krav til innredning i lekeland. 

-Tilsyn er viktig, men de løser ikke alt. For å være trygg på at bygget oppfyller branntekniske krav og forutsetninger for å huse virksomheter av typen lekeland må også byggesakene gjennomgås, mener Søtorp.

Tiltak fra DSB
Han er fornøyd med at DSB nå vil be landets brannvesen om å kartlegge aktivitetssentre de har i sine kommuner med tanke på gjennomføring av tilsyn og andre tiltak. Direktoratet varsler selv tilsyn med utvalgte aktivitetssentre for å kontrollere at produkter som lekeapparater tilfredsstiller lovpålagte krav. DSB vil dessuten sende ut informasjon til aktivitetssentre om hvilket sikkerhetsansvar de har.

-Det er viktig at myndighetene kommer på banen. Både barn og voksne som besøker lekeland, må kunne være trygge på at personsikkerheten er ivaretatt, fremholder Søtorp.

I tillegg til tilsyn, må også byggesakene gjennomgås, mener Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening