Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Vil endre forskrift om brannforebygging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil utvide kommunenes adgang til å nedlegge forbud mot å gjøre opp ild utendørs. Grunnen er koronaviruset og hvordan sykdommen covid-19 kan føre til svekket beredskap for landets brannvesen.

DSB åpner for at kommunen kan nedlegge forbud mot å gjøre opp ild også i andre områder enn i eller i nærheten av skog og annen utmark. Foto: Norsk brannvernforening

DSB har sendt ut et høringsutkast med forslag til endringer i forskrift om brannforebygging. Høringsfristen er allerede 19. april. Endringene gjelder §3 med generelle krav til aktsomhet. I paragrafens tredje ledd (om bålforbud og unntak) er det gjort noen presiseringer. Ellers er hovedregelen den samme som før. Det vil si at det i tidsrommet fra 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Utvidet kommunal myndighet
I paragrafens fjerde ledd åpner DSB for at kommunen kan nedlegge forbud mot å gjøre opp ild også i andre områder enn i eller i nærheten av skog og annen utmark. Under spesielle forhold der brannfaren er spesielt stor, eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan kommunen nedlegge forbud mot å gjøre opp ild slik at det gjelder alle steder (innmark og utmark) og hele året. Bestemmelsen åpner for at forbud i større grad tilpasses lokale forhold både med tanke på geografi og tidsrom. 

Vil bevare slagkraft
«Forslaget fremmes nå for å prøve å begrense i så stor grad som mulig branner i skog og mark som vil kunne legge beslag på mye ressurser hos brann- og redningsvesenet.  Dersom koronaviruset spres i stor grad, vil brann- og redningsvesenene oppleve begrensninger i tilgang på egne mannskaper på grunn av mange smittede. Det innebærer redusert slagkraft og restberedskap i en prekær situasjon», heter det i høringsbrevet fra DSB. 

-Jeg synes de foreslåtte forskriftsendringene er fornuftige og godt begrunnet gitt den spesielle situasjonen som er oppstått med koronakrisen. At kommunene får mulighet til å innføre bålforbud også mellom 15. april og 15. september bør bli en varig ordning.  Med den gamle ordlyden var det implisitt større frihet for enkelte i den mest brannfarlige perioden, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Flere endringer vurderes
DSB har et pågående regelverksarbeid til forskrift om brannforebygging hvor problemstillingen om endringer i § 3 allerede er under vurdering, og hvor det uavhengig av koronautbrudd vil bli fremmet forslag om endringer tilsvarende de som fremmes her nå.

I tillegg vurderes det endringer for å klargjøre språket i forskriften, gjennomgang av sanksjonsbestemmelser mm. Disse endringene vil bli sendt på høring på et senere tidspunkt. Samtidig vil DSB vurdere om innføringen av endringen i § 3 som nå fremmes, har hatt ønsket effekt, og om bestemmelsen skal endres igjen når samfunnet er tilbake i en mer normal situasjon.