Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ulme – kunnskapsdatabase

Databasen Ulme er eid av Norsk Brannvernforening. Faglige samarbeidspartnere er Direktoratet for byggkvalitet og RISE Fire Research AS.

I Ulme samles og systematiseres data fra brannhendelser i bygninger, for å finne årsaker til hvordan og hvorfor brannutviklingen resulterte slik den gjorde. Formålet til Ulme er å danne et bredt og bedre kunnskapsgrunnlag om brannutvikling, som kan benyttes under forskning, regelverksutvikling og til beslutninger på brannområdet. 

Innholdet i Ulme kan være opplysninger knyttet til bygningen, byggesøknaden, prosjekteringsunderlaget, regelverk, tilsyn, brannsikkerhetstiltak, om personen(e) i bygget er i utsatte grupper med hensyn til brannforebygging og selve brannen. Innhold kan også være rapporter om brannutvikling o.l., data fra tidligere publiserte saker og brannevalueringer.

Det registreres ikke personopplysninger i Ulme. Med personopplysning menes “enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person” (GDPR, artikkel 4). Enhver opplysning betyr all tenkelig informasjon, uavhengig av art, form og innhold. Personopplysningene må være knyttet til én enkeltperson, altså dreie seg “om” personen.

Tilgang og bruk
Databasen er ikke åpen for allmenheten, men vil være tilgjengelig for utvalgte personer i RISE Fire Research AS og Direktoratet for byggkvalitet. Norsk brannvernforening og RISE Fire Research AS kan dele generelle funn fra databasen utad til bransjen.  Brannvernforeningen tildeler bruker i Ulme etter forespørsel fra ansatte i virksomheter som nevnt over. Alle søknader behandles av Brannvernforeningen.

Sist oppdatert: 03.02.2022
Publisert: 03.02.2022