Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Vedtekter, styre og råd

Stiftelsen Norsk brannvernforening er en ideell organisasjon med egne vedtekter, eget styre og råd.

Styret:

Styreleder
Hege Hodnesdal, Finans Norge

Styremedlemmer
Fredrik Messel, Finans Norge/Protector
Eli Hermine Heyerdal Eide, Rørentreprenørene Norge
Nils-Erik Haagenrud, Rogaland brann og redning IKS 
Nina Kristine Reitan, RISE Fire Research
Lars Henrik Bøhler, Bydel Østensjø - Oslo kommune
Kristin Rostad, Norsk brannvernforening (ansattes representant)

Observatør
Anders Leonhard Blakseth, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rådet

Rådets leder
Håvard Arntzen, KRIPOS

Rådsmedlemmer
Johan Marius Ly, DSB
Nina Kristin Reitan, RISE Fire Research
Hildegunn Bjerke, Finans Norge
Trond Grindheim, Feiermesternes Landsforening
Knut Birger Bakken, Norsk Brannbefals Landsforbund
Susanne Vist, Byggenæringens Landsforening
Stefan Andersson, Høgskulen på Vestlandet
Trond Andersen, Direktoratet for byggkvalitet
Hugo Haug, Brannfaglig Fellesorganisasjon

Vedtekter

Vedtekter vedtatt i styremøte 17.03.2016:

§1
Stiftelsen Norsk brannvernforening er en selveiende institusjon opprettet av Norsk brannvernforening. Stiftelsen skal videreføre det arbeid som Norsk brannvernforening har utført siden 1923.

§2
Stiftelsen Norsk brannvernforening har sitt forretningskontor i Oslo.

§3
Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 200.000 og er stilt til disposisjon av Norsk brannvernforening.

§4
Stiftelsens formål er å bidra til å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon og mot ulykker med farlig stoff.

Stiftelsen skal formidle generell informasjon om brannforebygging kostnadsfritt for allmennheten.

Formålet søkes nådd ved at stiftelsen skal arbeide med informasjon, brannfaglig rådgivning, utredning og kunnskapsformidling i alle deler av samfunnet. Arbeid med kvalifikasjoner og sertifisering av utvalgte funksjoner inngår også i stiftelsens virkeområde.

Stiftelsen skal i sin virksomhet søke et nært samarbeid med offentlige og private institusjoner, bedrifter og personer som kan bidra til å fremme formålet.

§5
Stiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer og består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer valgt av Rådet. For hvert styremedlem velges en personlig vararepresentant.

Ett styremedlem med personlig vararepresentant velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, dog slik at samlet funksjonstid ikke overstiger 6 år.

Stiftelsen tegnes av 2 styremedlemmer i forening eller av styrets leder alene. Styret kan meddele prokura.

Administrerende direktør har rett og plikt til å møte i styret og delta i styrets drøftelser når styret ikke bestemmer noe annet.

§6
Styret legger rammen for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål og kontrollerer at den fremmes og overholdes.

Styret ansetter administrerende direktør, fastsetter dennes arbeidsbetingelser og gir instrukser for virkeområdet.

Styret behandler og vedtar budsjett og arbeidsplaner, samt forvalter stiftelsens midler innenfor gjeldende formålsbestemmelse, lov og vedtekter.

Styret vedtar årsregnskap og årsberetning og fastsetter stiftelsens årsoppgjør innen utløpet av mai måned.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede og deltar i beslutningen. Vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av styrets medlemmer. Forslag til vedtektsendringer skal være tilsendt styrets medlemmer minimum 14 dager før behandling. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende, eller når han ikke er til stede, møtelederens.

§7
Stiftelsen skal ha et Råd som skal bestå av 10 til 12 medlemmer. Rådet skal være en faglig ressurs som kan bidra med forslag til aktiviteter i stiftelsen. Rådets medlemmer med hver sin personlige vararepresentant søkes utpekt fra primært følgende miljøer:

1 Finans Norge
2 SP Fire Research AS
3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
4 Brannfaglig høyskolemiljø
5 Norsk Brannbefals Landsforbund
6 Feiermestrenes landsforening
7 Kripos
8 Næringslivets Hovedorganisasjon
9 Direktoratet for byggkvalitet
10 Rådgivende ingeniørers forening
11 Andre aktuelle innen fagmiljøet
12 Andre aktuelle innen fagmiljøet

Rådsmedlemmenes funksjonstid er 4 år. Et rådsmedlem kan gjenvelges.

Rådsmedlem kan ikke være styremedlem. Rådet velger selv sin leder. I dennes fravær utpekes en møteleder.

Rådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene møter. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, eller når denne ikke er til stede, møtelederens.

§8
Rådet avholder ordinært møte en gang i året. Møtet holdes innen utgang av juni måned.

På rådsmøtet behandles følgende saker:
1 Valg av rådets leder og nestleder
2 Valg av styrets leder og nestleder, samt 4 styremedlemmer med personlige vararepresentanter
3 Fremme forslag til faglige aktiviteter i stiftelsen
4 Andre saker som besluttes av Rådet
a. Gransking
b. Omdanning etter forslag fra styret

Ekstraordinært rådsmøte avholdes etter beslutning av styret eller av Rådet eller når minst 3 rådsmedlemmer krever det.

Innkalling til rådsmøte gjøres skriftlig med fullstendige saksfremlegg med minst 14 dagers varsel.

§9
Ved opphør av virksomhet skal stiftelsens midler tilfalle et annet aktuelt formål etter den intensjon som lå til grunn for stiftelsens virksomhet.