Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Sertifikat for ulike yrkeskategorier

Varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass krever sertifikat. Yrkeskategori er ikke avgjørende. En kan likvel ta utgangspunkt i yrkeskategori for å synliggjøre - som en veiledning - i hvilke tilfeller det er hhv. ikke er krav om sertifikat. I praksis er det også en lang rekke andre yrkeskategorier som ikke er nevnt i denne veiledningen hvor sertifikat vil være aktuelt. Det understrekes at den sikre måten å avgjøre om det er krav til sertifikat eller ikke er ved å lese forsikringsvilkårene.

Asfaltering
Asfaltering av vei, vedlikeholdsasfaltering av eksisterende asfalt på vei, krever ofte oppvarming av underlaget med åpen flamme. Dette anses likevel ikke som varmt arbeid og er derfor ikke sertifikatpliktig.

Bilberging
Utførelse av varme arbeider, eksempelvis bruk av skjærebrenner ved bilberging utført av bilbergingsfirma o.l., skjer på tilfeldig arbeidsplass. Slikt arbeid krever sertifikat.

Bilverksteder
En arbeidsplass for oppretter, mekaniker o.l. med søppelstativ i det ene hjørnet, stabel med dekk i det andre hjørnet og tomemballasje på arbeidsbenken, er ikke spesielt tilrettelagt for varme arbeider. Dermed er det krav til sertifikat. Dersom bilreparatøren tar med seg sveiseutstyret e.l. for å bruke det et annet sted i verkstedet, utenfor verkstedet, i bileierens egen garasje, på en biloppstillingsplass e.l., så er ikke det verken en fast eller tilrettelagt arbeidsplass. Da er det krav til sertifikat. Det er ikke krav til sertifikat for varme arbeider når arbeidet skjer på en fast, spesielt tilrettelagt arbeidsplass, f. eks. et sveiseverksted.

Brannvesen
Det er ikke krav til sertifikat ved varme arbeider som brannvesenet utfører som akuttinnsats i egenskap av brann- og redningsvesen. Derimot, når brannvesenets mannskaper f. eks. bruker vinkelsliper, sveiseutstyr m.v. ved utbedring og vedlikehold av egne bygninger, så er det krav til sertifikat.

Bønder og avløsere i landbruket
Flertallet av bøndene har sikkerhetsforskrifter for varme arbeider i brannforsikrings-avtalene sine. Når det gjelder krav til sertifikat, så er det forskjell mellom selskapene. Vanligst er at selskapene krever sertifikat når bonden eller noen som tilhører hans gård utfører det varme arbeidet for andre, f. eks. for naboen. Når det gjelder varmt arbeid som bonden selv eller noen i hans husstand eller av hans arbeidere utfører på bondens egen gård, så er det noen selskaper som har krav til sertifikat, mens andre selskaper ikke har krav til sertifikat. Innleide håndverkere skal, også ved oppdrag i landbruket, ha sertifikat overensstemmende med den enkelte oppdragstakers ansvarsforsikring. Kommunene har vanligvis en ansvarsforsikring med krav om sertifikat for varme arbeider. For kommunalt ansatte landsbruksvikarer/avløsere, kreves derfor sertifikat ved utførelse av sertifikatpliktige varme arbeider på gårdsbrukene. Dersom landsbruksvikaren/avløser er organisert i en avløser-ring eller et lag uavhengig av kommunen eller annen arbeidsgiver, er det krav til sertifikat dersom ringen eller laget har en ansvarsforsikring.

Betongtakstein, betongheller o.l.
Se fliser.

Container
Ved varme arbeider i en container spesielt tilrettelagt for utførelse av kun varme arbeider på f. eks. en byggeplass, er det ikke krav til sertifikat. Ved varme arbeider utenfor containeren, er det krav til sertifikat.

Elektrikere og elektromontører/energimontører
For elektrikere og elektromontører/energimontører gjelder kravet til sertifikat ved varme arbeider. Eksempelvis er det krav til sertifikat ved bruk av gassloddebolt i et tavleskap.

Fliser
Kutting av keramiske fliser, betongtakstein, betongheller, steinheller o.l. med vinkelsliper og annet utstyr som kan lage gnister, er sertifikatpliktig arbeid.

Gull- og sølvsmeder
Gull- og sølvsmeder foretar smelting av metall og metallegeringer over gassbluss, d.v.s. med bruk av åpen flamme. Arbeidet skjer på fast, tilrettelagt arbeidsplass. Det enkelte arbeid har i tillegg svært små dimensjoner. Det er ikke krav til sertifikat. Det samme gjelder for tannteknikere.

Gulvleggere
”Sveising” av gulvbelegg med varmluft er sertifikatpliktig arbeid.

Kobber- og blikkenslagere
Lodding på tidligere tekkede tak er ikke omfattet av forbudet mot bruk av åpen flamme ved taktekking. Det betyr at en kobber- og blikkenslager kan foreta lodding med åpen flamme på tidligere tekkede tak. Ansvarsforsikringen til kobber- og blikkenslageren setter imidlertid krav om sertifikat. Lodding med loddebolt uten bruk av åpen flamme og uten varmluft, er ikke sertifikatpliktig.

Malere
Fjerning av gammel maling med varmluft er sertifikatpliktig arbeid.

Offshore
Sertifiseringsordningen gjelder ikke offshore-virksomheten.

Plastsveising
Fremstilling og reparasjon av presenninger, kapeller til lastebiler o.l. skjer gjerne ved ”sveising” av plast med varmluft. Dette er sertifikatpliktig arbeid.

Rørleggere
Lodding med åpen flamme på tilfeldig arbeidsplass, er sertifikatpliktig. Lodding med loddebolt uten bruk av åpen flamme og uten varmluft, er ikke sertifikatpliktig arbeid selv om arbeidet foregår på tilfeldig arbeidsplass.

Skipsverft - nye skip
Sikkerhetsforskriftene for varme arbeider med kravet om sertifikat gjelder for Forsikringsavtalelovens virkeområde. I praksis inkluderer det så godt som all landbasert nærings- og industrivirksomhet. Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter for varme arbeider gjelder ikke forsikringer som faller inn under Norsk Sjøforsikringsplan. En aktuell forsikring under Norsk Sjøforsikringplan, er byggerisiko for skip. Den praktiske konsekvensen av dette er som følger: Bygninger, kraner, kaianlegg m.v. på et skipsverft har forsikringer under Forsikringsavtalelovens virkeområde. Dersom det utføres varme arbeider på bygninger, kraner, kaianlegg og utstyr for øvrig, er det krav til sertifikat. Dersom det utføres varme arbeider på en maskindel som er fraktet inn på et område som er fast, spesielt tilrettelagt for varme arbeider, er det ikke krav til sertifikat. Selve skipet som er under bygging, har en byggerisikoforsikring under Norsk Sjøforsikringsplans virkeområde. For sveising, skjæring og andre former for varme arbeider på skip under bygging, er det derfor i utgangspunktet ikke krav til sertifikat. Ved bygging av skip i en tidlig fase med stort sett bare stålarbeider, er brannrisikoen liten. I utrustningsfasen er brannrisikoen atskillig større. Mange skipsverft har derfor fått krav i sine forsikringsavtaler om sertifikat også for skip under bygging! Jfr. den enkelte forsikringsavtale. Mange verft setter også krav til sertifikat til alle underleverandører som skal utføre varme arbeider for verftet. Det er også slik at innleid arbeidskraft vil ha, slik det fremgår av denne arbeidskraftens ansvarsforsikring, et krav til sertifikat – også ved arbeid på skip som har byggerisikodekning.

Skipsverft – reparasjon av skip
Skip er vanligvis kaskoforsikret, også når de er til reparasjon på et skipsverft. Skipsverftet har på sin side en reparasjonsansvarsforsikring. Ved brann som følge av varme arbeider under reparasjon av skip, vil skaden vanligvis bli dekket av skipets kaskoforsikring. Kaskoforsikringen reguleres av Norsk Sjøforsikringsplan. Det er ikke vanlig med krav til sertifikat for slike kaskoforsikringer. Dersom reparasjonen blir utført av verftets egne ansatte eller med innleid arbeidskraft (ikke av skipets eget mannskap) og brannen skyldes grov uaktsomhet fra den personen verftet hadde engasjert til arbeidet, vil kaskoforsikringsselskapet sende et regresskrav (tilbakebetalingskrav) til det forsikringsselskapet som har verftets ansvarsforsikring. I denne forsikringsavtalen vil det normalt være et krav om sertifikat ved utførelse av varme arbeider. Konklusjonen er at for skipsverft vil det normalt være krav til sertifikat ved reparasjon av skip.

Skogbrukere
Dersom maskinkjøreren som ikke har ansvarsforsikring foretar en reparasjonssveising på skogbruksmaskinen i skogen, er det ikke krav til sertifikat. Dersom arbeidet gjøres av en profesjonell sveiser i skogen (tilfeldig arbeidsplass), så vil sveiseren ha et krav om sertifikat i sin ansvarsforsikring. Dersom arbeidet gjøres i maskinbedriftens garasje/bygning, uansett hvem som gjør arbeidet, så vil det være krav til sertifikat i bygningens brannforsikring dersom ikke arbeidet skjer på en fast og spesielt tilrettelagt arbeidsplass i bygningen

Sliping av skøyter
Sliping av skøyter gjøres vanligvis med spesialmaskiner med smergelskiver som gir gnister. Slik sliping defineres som varmt arbeid. Dersom slipingen skjer foregår i en ikke-industriell virksomhet, defineres slipingen som et ikke-sertifikatpliktig varmt arbeid.

Steinheller
Se fliser.

Taktekkere
Taktekkere foretar ”sveising” av takbelegg (asfalt, membran o.l.) Arbeidet kan skje med åpen flamme, med varmluft eller med varm avgass fra en forbrenning. I alle tilfeller er det krav til sertifikat. Jfr. spesielt sikkerhetsforskriftenes del 3 om tak.

Tannteknikere
Se gull- og sølvsmeder.

Ugressbrenning
Ugressbrenning kan skje med infrarød stråling, varm luft eller flamme. Utstyr som gir flamme fra et munnstykke, og utstyr som gir flamme under et deksel, er sertifikatpliktig varmt arbeid. Utstyr som gir flamme i et forbrenningskammer slik at bare den varme avgassen kommer ut av munnstykket eller under et deksel, er også sertifikatpliktig varmt arbeid.

Yrkesutdanning – elever og lærlinger
Det er ikke krav til sertifikat for elever i yrkesrettet videregående skole ved utførelse av varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass når arbeidet skjer som et ledd i undervisningen under ledelse av lærer med sertifikat. For lærling i bedrift, så ser enkelte selskaper det slik at det er krav om sertifikat (på lik linje med utenlandsk arbeidskraft), mens andre selskaper vil ikke kreve sertifikat så lenge det varme arbeidet gjøres under oppsyn med en som har sertifikat. For lærlinger som for alle andre, er det avgjørende for ansvars- og erstatningsspørsmålet om vedkommende har vært grovt uaktsom eller ikke, om vedkommende har brutt sikkerhetsforskriftenes del 2 eller 3, og om det er årsakssammenheng mellom bruddet og skaden.

Yrkesutdanning – lærere
De yrkesrettede videregående skolenes undervisningsrom for kun metallbearbeiding, anses som fast, spesielt tilrettelagt arbeidsplass. Dermed er det ikke krav til sertifikat for yrkesskolelæreren. Dersom undervisningen foregår i rom som benyttes til mer enn bare metallbearbeiding, f. eks. også trebearbeiding, er dette ikke å anse som fast, spesielt tilrettelagt arbeidsplass. Dermed er det krav til sertifikat for yrkesskolelæreren. Yrkesskolelærere som gir undervisning som skal føre frem til sertifikat for elevene, må ha sertifikat som instruktør.