Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ofte stilte spørsmål

Jeg sitter i styret for et sameie i en 1890-gård som har etasjeskiller i tre. Har dere noen råd angående sprinkleranlegg?Svar:
Et sprinkleranlegg vil uansett øke sikkerheten og øke sannsynligheten for at rømning kan skje på en trygg måte.

Før man tenker videre på å installere sprinkleranlegg, er det viktig å kartlegge om eksisterende sikringstiltak i bygget er tilstrekkelig til å tilfredsstille sikkerhetskravene til bygget eller om det er avvik som gjør at en må øke sikkerheten i bygget. Er sikkerheten grei nok som den er, men man ønsker tilleggssikring eller er det tiltak for å komme opp på et akseptabelt nivå fordi dere har et problem?

Boligsprinkler er ment å øke tilgjengelig rømningstid. Konvensjonelt sprinkleranlegg er ment å gi en høy sannsynlighet for å gi kontroll over en brann, dvs. både et personsikringstiltak og et verdisikringstiltak.

Avgjørende for valg av sprinkler bør gjøres ut fra intensjonen med anlegget.

Vi skal bygge hus (enebolig) på tomt uten tilstrekkelig brannvannsdekning og må derfor installere sprinkleranlegg. Er det slik at vi må velge et FG-godkjent anlegg/installatør? Hva er implikasjonene av å velge noen som ikke er FG-godkjent?
Svar:
Det er opp til forsikringsselskapene å stille krav. Jeg anbefaler deg å ta dette opp med ditt forsikringsselskap, for å sikre at du ivaretar de kravene de stiller.

Sameiet skal installere sprinkleranlegg. Har dere informasjon om firmaer som kan hjelpe oss med dette?
Svar:
Dersom du går inn på http://www.fgsikring.no/Hoved/slokkesystemer/Foretak/ vil du finne en liste over forsikringsgodkjente foretak som driver med prosjektering av sprinkleranlegg samt utførende.

Vi er studenter ved teknisk fagskole. Det vi i klassen lurer på er om vi må være sprinkelsertifisert for og kunne tegne og prosjektere sprinkler? Hva koster en slik sertifisering?
Svar:
For å prosjektere sprinkleranlegg, må man ha sentral godkjenning hhv. lokal godkjenning og tilfredsstille de kravene som stilles i den forbindelse. Man må kunne dokumentere at man har tilstrekkelig kompetanse, jf. SAK10 med veiledning. Disse finner du ved å klikke deg inn på https://dibk.no/no/byggeregler/

For at et firma skal kunne få FG-godkjenning (FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) må man være sertifisert for prosjektering, utførelse og/eller kontroll. Lurte på om dere vet hvem som kurser firmaer/personer til å bli godkjente for å ta kontroller på sprinkleranlegg både i offentlige og private bygninger.

Svar:
For å bli godkjent som en FG-godkjent kontrollør, hvilket også vil tilfredsstille myndighetskravene, må du bli sertifisert via FG sin sertifiseringsordning for slokkesystemer, http://www.fgsikring.no/Hoved/slokkesystemer/sertifiseringsordningen/ Myndighetskravet iht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at de som skal kontrollere sprinkleranlegg må kunne dokumentere tilsvarende kompetanse som FG-ordningen gir.

Hvor ofte og av hvem skal boligsprinkler kontrolleres? Finnes det noen sprinkleranlegg som slipper kontroll (forskjell på ventil og lignende)?
Svar:
For svar på ditt spørsmål viser jeg til forebyggende forskriften § 2-4.
Nedenfor finner du en link til Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Under § 2-4 vil du finne svar på ditt spørsmål.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Hva må til for å kunne drive med sprinklerkontroll?
Svar:
For å bli godkjent som en FG-godkjent kontrollør må du blir sertifisert i FG sin sertifiseringsordning, http://sprinkler.fno.no.

Det er også mulig å komplettere opplæringen med et ukes kurs i regi av Norsk brannvernforening, men dette er frivillig. Dette kan være et godt tilbud for de som føler de sliter litt /synes stoffet er vanskelig.

Myndighetskravet iht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at de som skal kontrollere sprinkleranlegg må kunne dokumentere tilsvarende kompetanse som FG-eksamen gir.

Ved å klikke deg inn på linken nedenfor, vil du se hvilke krav som stilles for at et foretak skal kunne drive kontroll av sprinkleranlegg: http://www.fgsikring.no/Hoved/slokkesystemer/Foretak/


Vi har sprinklet bygget og trenger kontroll av anlegget. Hvor kan jeg finne en oversikt over FG-godkjente kontrollører?
Svar:
Går du inn på denne adressen http://www.fgsikring.no/Hoved/slokkesystemer/Foretak/, her finner du en liste over godkjente foretak.


Finnes det kurs for personer som skal utføre vedlikeholdsarbeider på sprinkleranlegg?
Svar:
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell har satt i gang en ordning med utdanning av vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg. Kurset leder til en eksamen, og om denne er bestått kan vedlikeholdsteknikerne søke Rådet om såkalt blått kompetansebevis som dokumenterer at de besitter nødvendig kompetanse.

Kursene blir gjennomført på Sikkerhetssenteret til If på Hobøl og Molde brann- og redningstjenesten.

If sikkerhetssenter
Ringvoll, 1827 Hobøl
Tlf: 69 92 06 00. Fax: 69 92 06 01
E-post: sikkerhetssenteret@if.no
Web: www.ifsikkerhetssenter.no

Se for øvrig denne linken:
www.if.no/web/no/bedrift/Ifsikkerhetssenter/Documents/Vedlikeholdsteknikere%20for%20vannbaserte%20slokkeanlegg.pdf

Molde brann- og redningsavdeling
Besøksadresse
Birger Hatlebakksveg 30
6415 Molde
Telefon 71 19 18 00. Fax 71 19 18 01
E-post: brannvesen@molde.kommune.no

Se for øvrig denne linken:
https://www.molde.kommune.no/kurs-vedlikehold-av-vannbaserte-slokkeanlegg.5147182-273275.html

For mer informasjon, se www.rvb.no.

Jeg er leietaker i et kjøpesenter. Hvem har ansvaret for sprinkling i et kjøpesenter? Huseier eller leietaker?
Svar:
Dersom senteret er sprinklet, er det eier av bygget som har ansvar for kontroll, ettersyn og vedlikehold av anlegget, men leietakeren har plikt til å sørge for at deres virksomhet ikke gjør at anlegget hindres i å fungere som tiltenkt eller skades som følge av virksomheten.

Hvem har ansvaret for kontrollen av sprinkleranlegget i et sameie?
Svar:
Det er eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt, som er ansvarlig for å sørge for kontroll av anlegget.

Så vel eier som bruker kan opptre i forskjellige og mangeartede konstellasjoner. Begrepet "eier" viser til den som har det formelle ansvar. Eksempelvis vil aksjeselskapers eieransvar ligge hos styret for den daglige utøvelsen av virksomheten, i borettslag er det lagets styre.

Lurer på hva brannvesenet skal se etter når det gjelder kontroll, ettersyn og vedlikehold av sprinkleranlegg? Og hva med de som ikke er FG-godkjente? Hva kan vi kreve av dokumentasjon der?
Svar:
Viser til OFS sitt detaljblad nr. 002 a som omhandler Tilsyn av sprinkleranlegg. Dersom kontroll ikke er utført av en FG-godkjent kontrollør og rapporten ikke er registrert i databasen ESS må det verifiseres om det foreligger en kontrollrapport som er utført av faglig kvalifisert personell. Vedlikeholdsavtale må være etablert, og det må foreligge rapporter som viser at det er utført vedlikehold iht. aktuelle regler for anlegget.


Er det lov til å sveise rørene/avgreninger på sprinkelanlegg om det er nytt eller gammelt anlegg?
Svar:
For svar på ditt spørsmål viser jeg til NS-EN 12845 punkt 17.1.3.

Er det lov å montere boligsprinkleranlegg uten å forrigle det mot et brannalarmanlegg? Må vi også installere nytt brannalarmanlegg?
Svar:
I utgangspunktet er det obligatorisk med signaloverføring. I utgangspunktet skal signal om utløst sprinkler formidles til alle som er i bygningen.