Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fylkeskommunen og kommunen

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen skal utarbeide en fylkesplan som bl.a. skal inneholde mål, langsiktige retningslinjer, og et samordnet handlingsprogram. Se ”Plan- og bygningsloven” § 19.

Kommunen


Oversikt over kommuner i Norge
En oversikt over alle landets kommuner er på denne nettadresse: www.norge.no

Kommunen som overordnet plan- og sikkerhetsmyndighet

Kommunen har det overordnede sikkerhetsansvaret innenfor kommunens grenser.

”Brann- og eksplosjonsvernloven” § 9 andre ledd krever følgende: ”Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor”.

”Plan- og bygningsloven” § 9-1 første ledd krever bl.a. følgende: ”Kommunestyret skal ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner i kommunen”.

Kommunen skal tilrettelegge for næringsvirksomhet. Slokkevann er i denne sammenheng et vesentlig punkt. Kommunen skal sørge for en fornuftig levering av vann til brannslokking ved hjelp av brannvesenets materiell, sprinkleranlegg m.v. Se FOBTOT § 5-4 Vannforsyning med veiledning.

Kommunen som byggesaksmyndighet

Oppføring av bygninger, planering av grunn m.v. skal etter nærmere regler i ”Plan- og bygningsloven” med tilhørende forskrifter behandles av kommunens byggesaksbehandlere. Vannforsyning til brannslokking bør være et vesentlig punkt ved rammebetingelsene og bør avklares tidlig i et byggeprosjekt.

Kommunen som tilsynsetat

Tilsynet som utføres av brannvesenet, er det offentliges periodiske tilsyn av eier og brukers systematiske internkontrollarbeid. Tilsynet skal skrive en rapport til eier og kopi til bruker av objektet. Eier og bruker plikter å svare på rapporten for å redegjøre for utbedring av avvik og anmerkninger.

Det er anledning til å gjennomføre tilsyn innenfor et begrenset tema som for eksempel automatiske slokkeanlegg for særskilte brannobjekt type a. Dette er hjemlet i FOBTOT § 6-2 andre ledd punkt b. Særskilte brannobjekt av type a er bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. Typiske bygninger er sykehus, pleieinstitusjoner, barnehager, arrester, overnattingssteder, forsamlingslokaler m.fl.

Kommunens rolle som vannverkseier

Plan- og bygningsloven § 65 stiller krav om at bygninger som tas i bruk av mennesker eller dyr skal ha tilfredsstillende vannforsyning. Normalt benyttes drikkevann også som vann til brannslokking gjennom brannvesenets materiell eller ved slokkeanlegg. Noen slokkeanlegg har vannforsyning fra andre kilder som tank, åpne kilder som vann, fjorder og lignende.

I de fleste kommunene er kommunene selv vannverkseier direkte eller gjennom eget selskap, men det finnes også rene private vannverkseiere. Vannverkseiere skal bl.a. forholde seg til ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann”.

”Forskrift om vannforsyning og drikkevann” behandler i vesentlig grad hygieniske forhold. Imidlertid setter forskriftens § 10 krav til risikoanalyse i forhold til kvalitet og kvantitet.

Vannverkene har som regel ansvaret for vannmagasiner (overflatevann eller grunnvann), renseanlegg, hovedledningsnett, fordelingsnett med tilhørende pumper, måleutstyr, kummer osv.

Vannverkene skal godkjennes av Mattilsynet. Se ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann” § 8.

Vannverkseier kan ikke hindre brannvesenet i å ta ut vann i en akutt situasjon. Dette er hjemlet i ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” § 5, fjerde ledd og § 12, pkt d.

Vannverk dimensjoneres ut fra lokale vurderinger og beregninger av hva som er abonnentenes normale behov for drikkevann, sanitærvann, brannvann, osv. Abonnentene betaler for tjenesten gjennom gebyrer. Siden det er i abonnentenes interesse, legges normalt til rette for uttak av brannvann på bestemte punkter.

Kommunens rolle som næringsaktør

Kommunene driver ofte næringsvirksomhet på lik linje med det øvrige næringslivet. Bestemmelsene i ”Plan- og bygningsloven” og ”Brann- og eksplosjonsvernloven” gjelder på lik linje med andre næringsdrivende.

Private vannverkseiere

Private eiere av vannverk har i prinsippet samme oppgaver og plikter som kommunale (se "Kommunens rolle som vannverkseier"). Vannverkseiere kan ikke hindre brannvesenet i å ta ut vann i en akuttsituasjon.